Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Pardubice

Případová studie

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen POH) ukládá každému původci odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. Celý text případové studie o vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Pardubice ke stažení – 136 kB

Využití alternativních zdrojů na území Pardubického kraje

Případová studie

Našim cílem by měl být rozvoj udržitelné, konkurenceschopné a bezpečné energetiky. Navíc je třeba jednat i rychle, protože v odvětví energetiky trvá mnoho let, než se inovace začnou projevovat. Dále musí být podporována decentralizace a rozmanitost typů energií, protože tímto způsobem se vytvoří podmínky pro růst, pracovní příležitosti, vyšší jistotu a lepší životní prostředí. Studie analyzuje současný stav a možnosti rozvoje v dlouhodobějším horizontu v Pardubickém kraji. Celý text případové studie o využití alternativních zdrojích ke stažení – 8 641 kB

Městská kompostárna Pardubice

Oponentní posouzení studie intenzifikace využívání biologicky rozložitelného odpadu ve svozové oblasti Služeb města Pardubic

Úkolem zpracované zprávy pod názvem „Studie intenzifikace využívání BRO ve svozové oblasti služeb města Pardubic“, zpracované firmou FITE a.s. (dále jen „Studie“), bylo analyzovat současnou situaci nakládání BRKO a stav technologie pro zpracování BRKO – technologii kompostování. Na základě tohoto komplexního posouzení stávajícího stavu měly být navrženy úpravy systému včetně intenzifikace nebo doplnění technologie tak, aby navržené řešení bylo co možná environmentálně nejpřijatelnější a především ekonomicky a technologicky dlouhodobě udržitelné.

Úkolem oponentury je posouzení „Studie“. Oponentní posouzení je rozčleněno do následující struktury:

  • zhodnocení studie
  • posouzení technických parametrů studie
  • posouzení ekonomických parametrů studie
  • závěr – doporučení oponenta

Celý text oponentního posouzení studie intenzifikace využívání biologicky rozložitelného odpadu ve svozové oblasti Služeb města Pardubic ke stažení – 460 kB

Optimální způsob likvidace odpadu ve firmě Recycling – kovové odpady a.s. Chotěboř

Cílem studie bylo navrhnout optimální způsob likvidace odpadu kódu 19 12 12, který vzniká z mechanického zpracování odpadu kódu 19 12 11 (dále jen „odpad-recycling“) ve firmě Recycling – kovové odpady a.s. Chotěboř v provozovně Vysoké Mýto. Celý text návrhu způsobu likvidace odpadu ve firme Recykling a.s..doc ke stažení – 290 kB

Disponibilní zdroje odpadní biomasy použitelné k energetickým účelům v oblasti regionů Pardubického a Královéhradeckého kraje

Dopadová studie

Cílem této studie je zhodnotit disponibilní zdroje odpadní biomasy použitelné k energetickým účelům a vyhodnotit potřebu státních prostředků ze zdrojů EAFRD k podpoře výstavby energetických zdrojů v daných regionech Pardubického a Královéhradeckého kraje. Součástí studie je i šetření v terénu u vytipovaných nejvýznamnějších producentů odpadní biomasy a provedení modelových výpočtů. Ve studii jsou zahrnuty i možnosti využití odpadní biomasy a podrobně popsány doporučené technologie pro její využití. Výsledky této studie budou v konečné fázi sloužit mimo jiné i pro podnikatele k poskytnutí servisu k přípravě podkladů pro projekty využití odpadní biomasy. Celý text dopadové studie o využití zdrojů odpadní biomasy ke stažení – 469 kB