Bezplatné energetické poradenství EKIS

Energetické konzultační a informační středisko (EKIS)

Od dubna 2008 pracuje Hradubická energetická o.p.s. jako Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) a poskytuje veřejnosti bezplatné poradenství v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Konzultace vykonává tým odborných energetických poradců.

Konzultace jsou poskytovány osobně v kanceláři Hradubické energetické o.p.s. v Pardubicích v Havlíčkově ul. 841 každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin po předchozím telefonickém objednání. V případě jednodušších dotazů také telefonicky nebo prostřednictvím on-line poradny.

Elektronická poradna i-EKIS

Zeptejte se nás v rámci elektronické poradny i-EKIS anebo si přečtěte odpovědi ze zajímavých dotazů, které nám do poradny i-EKIS přišly:

  • Chtěl bych vybudovat malou vodni elektrárnu (MVE) o výkonu 20Kw. Jednalo by se o archimedovu turbínu, kterou bych si vyrobil sám, dílnu a další zázemí mám. Chtěl bych dodávat elektřinu do veřejné distribuční sítě.

″Není nám známa žádná překážka, která by bránila použiti samovyrobené turbíny v MVE. Když se rozhodnete, že si ji vyrobíte sám, zvažte dobře své výrobní i materiálové možnosti. Je známo, že i drobné početní i výrobní nepřesnosti mohou způsobit značné odchylky skutečných parametrů turbíny. Budete-li vyráběnou elektřinu dodávat do sítě, je třeba získat autorizaci dle Zákona o podmínkách podnikání v energetických odvětvích č. 222/1994 Sb. a souhlas energetické distribuční společnosti s připojením do rozvodné sítě. Stavba musí také odpovídat příslušným stavebním zákonům a zde byste mohl narazit. Proto doporučuji Váš případ předem projednat s příslušnými orgány státní správy a energetickou distribuční společností, do jejíž sítě se hodláte připojit.″

 

  • Jak silný polystyrén mám použít na zateplení 35 let starého rodinného domu s obvodovou cihelnou zdí 45 cm?

„Obecně jsou požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov definovány v ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. V této normě jsou uvedeny jak požadované hodnoty součinitele prostupu tepla – Unp (W/m2K), tak i doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla – Und (W/m2K). Zároveň každá nově stavěná budova nebo stávající budova u které se zasahuje do obvodového pláště musí splňovat požadavky vyhlášky 148/2007 Sb. na měrnou roční spotřebu energie. Splnění vyhlášky se prokazuje „Průkazem energetické náročnosti budovy“. Výsledkem je pak zařazení budovy do třídy energetické náročnosti. Při výpočtu tloušťky zateplení je nutno též zohlednit množství kondenzátu vznikajícího ve stěně a polohu rosného bodu. Požadavky na množství vzniklého kondenzátu stanovuje též ČSN 73 0540-2. Z hlediska kondenzace vodních par ve zdi vyhovuje zateplení polystyrenem o tloušťce 6cm, hodnota Un=0,46W/m2K však nesplňuje požadovanou hodnotu Unp dle ČSN 73 0540-2. Pro splnění požadované hodnoty (Un=0,30W/m2K) je nutno zateplit polystyrenem tloušťky min 8cm, pro doporučenou hodnotu min 14cm.“

 

  • Máme klasický cihlový dům (ve vlastnictví) 4bj-byt. jednotky. Síla zdiva je 45 cm. Ze severní strany je omítka za 50 let znečištěná, dochází pomalu k vydrolování. Uvažujeme že tuto čelní stěnu zateplíme 10 cm polystyrenem. Nevíme zda to je rozumné, aby nebyly problémy s rosným bodem. V podstatě bychom zateplovali jednu stranu kde by byla zateplená jedna stěna ložnice a ostatní by zateplovalo chodby a schodiště. Má význam toto udělat a nebo volit jinou formu stability omítky (nátěry apod.). Nebylo by výhodnější zateplit celý dům / Je možné jít jak uvažujeme po částech – čelní stěny (štíty) a později boční stěny nebo počkat a udělat celý dům najednou. Již jsme vyslechli řadu názorů a rad o kterých máme pochybnosti. Věřím,že se nám od Vás dostane skutečně odborné rady.
„Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energií se vyplatí zateplit i jednu stěnu objektu. I toto zateplení se projeví nižší spotřebou energie. Z hlediska vytápění však může dojít k nerovnoměrnosti teplot v jednotlivých místnostech, pak bude potřeba vyregulovat topnou soustavu dle nových požadavků, Dům je lépe, vzhledem k úsporám na vytápění a lepšímu rozložení teplot v jednotlivých místnostech, zateplit celý. Toto je možno provádět i po etapách. Zateplení stěny z plných cihel tloušťky 45cm přidáním 10cm extrudovaného polystyrenu je z hlediska kondenzace plně vyhovující.“