1. Kdo bude moci o dotaci žádat?
Majitelé rodinných domů, kteří nyní vytápějí pevnými palivy v kotli s ručním přikládáním.Do programu se zapojí všechny kraje, některé to hodlají stihnout právě ještě na podzim.

2. Kde zažádat?
Formulář pro dotaci dostanete na krajském úřadě.

3. Kdy žádat?
Poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Bude to zřejmě ještě na podzim, ale termíny se budou kraj od kraje lišit.

4. Kolik lze nejvíc získat?
Maximální uznatelné náklady (tj. ty, ze kterých se vypočítává dotace) budou moci dosáhnout 150 tisíc korun, nejvyšší dotace (85 %) tedy bude dělat 127 500 korun.

5. Na co lze dostat dotaci?

 • na zdroj (kotel na pevná paliva, kondenzační kotel na plyn, tepelná čerpadla, vše v možné kombinaci se solárně-termickým systémem) včetně nákladů na jeho instalaci
 • na novou otopnou soustavu
 • na rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření úpravy spalinových cest
 • na levnější opatření na snížení energetické náročnosti budovy (maximálně 20 tisíc korun)
 • na služby energetického specialisty
 • na projektovou dokumentaci

6. Co bude nutné doložit pro získání dotace?

 • žádost o poskytnutí dotace (budou na krajských úřadech)
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu, materiálu a jmenovitého výkonu + prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu
 • je-li více spoluvlastníků domu, pak jejich písemný souhlas
 • je-li jiný vlastník pozemku, pak i jeho písemný souhlas
 • další přílohy, které si vyžádá konkrétně váš kraj

7. Bude záležet i na konkrétním typu kotle?

Kotle, kterou budou v rámci programu dotovány, budou na seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR. Všechny kotle musí splňovat emisní třídu 5+. Kraje ale mohou určit, že některé typy kotlů nechtějí (např. uhelné kotle), nebo budou moci omezit výši podpory.

8. Bude možné žádat peníze i na výměnu plynového kotle?
Ne, program počítá pouze s výměnami kotlů na pevná paliva, jde totiž o maximální omezení emisí z lokálních topenišť.

9. Lze spojit „kotlíkovou“ dotaci s jinou podporou?
Kombinovat bude možné dotaci s podporou z programu Nová zelená úsporám na zateplení domu. Více lze zjistit na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí.

10. Bude možné žádat o peníze na nedávno instalovaný kotel?
O zpětné uznatelnosti nákladů rozhodnou kraje, musí ale vzniknout nejdřív 15. července 2015, tedy po vyhlášení výzvy pro kraje.

11. Jakou dostanu dotaci?

Bude to záviset na typu kotle:

 • výhradně na uhlí – 70 %
 • kombinovaný (uhlí + biomasa) a plynový – 75 %
 • výhradně na biomasu a tepelná čerpadla – 80 %
 • + dalších 5 % dostanou žadatelé v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (může se lišit situace i ve dvou sousedních obcích – mapa bude k dipozici na www.sfzp.cz)